Hoppa till innehållet

Om dataportalen

Introduktion

Den svenska dataportalen för Covid-19 tillhandahåller information, riktlinjer, verktyg och tjänster för att stödja forskare att använda svenska och europeiska tjänster för datadelning, särskilt den europeiska dataportalen för Covid-19. Den uppdateras regelbundet, och förslag, korrigeringar och andra kommentarer uppskattas.

Den här webbplatsen är byggd med Hugo och använder Bootstrap ramverket. Koden är öppen källkod (MIT-licens) och är tillgänglig på GitHub: https://github.com/ScilifelabDataCentre/covid-portal

Vi välkomnar bidrag till webbplatsen - för att engagera dig, vänligen kontakta datacentre@scilifelab.se

Organisationer står bakom portalen

Den svenska Covid-19 dataportalen drivs av SciLifeLab Data Centre och partners på uppdrag av Vetenskapsrådet, som även koordinerar arbetet med europeiska satsningar.

SciLifeLab och VR stödjer starkt öppen delning av forskningsdata och resultat, och har bägge signerat ett ställningstagande från Wellcome Trust om Delning av forskningsdata och resultat med relevans för forskningen kring coronaviruset och Covid-19.

SciLifeLab

https://www.scilifelab.se

SciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. Vårt mål är också att bygga en stark forskargruppering kring SciLifeLab genom utbildning och samverkan. SciLifeLab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Vi samarbetar med flera andra svenska universitet.

SciLifeLab kombinerar teknisk expertis med avancerad kunskap inom translationell medicin och molekylärbiologi. Forskare i hela Sverige kan använda både de tekniker och den kunskap som finns på SciLifeLab.

Data vid SciLifeLab

https://www.scilifelab.se/data/

Biomedicinsk forskning är inte bara teknikdriven utan blir alltmer datadriven. SciLifeLab samordnar och stöder aktiviteter under hela livscykeln för data, från projektplanering, dataproduktion, dataanalys, datadelning, till publicering och återanvändning av data, där forskare är beroende av avancerad dataanalys och e-infrastruktur.

Vårt fokus är på data som härrör från användningen av SciLifeLab-infrastrukturplattformar, både för att främja forskning om att tillföra värde till data, forskning som härleder biologisk kunskap från data och infrastruktur som gör data sökbara och tillgängliga. På SciLifeLab ser vi data som en av de mest värdefulla och långvariga produkterna i våra verksamheter och strävar efter att göra våra data FAIR, att den hanteras enligt öppna vetenskapliga standarder och att dess långsiktiga värde för det vetenskapliga samfundet maximeras.

National Bioinformatics Infrastructure

https://nbis.se

NBIS är en distribuerad nationell infrastruktur för bioinformatik med stöd från SciLifeLab, Vetenskapsrådet, alla större svenska universitet, samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. NBIS tillhandahåller bioinformatiksupport och infrastruktur till forskare inom livsvetenskaperna, och har ett 90-tal experter över hela landet inom olika områden såsom DNA-, RNA- och proteinanalyser, systembiologi, genomanalyser, masspektrometri-proteomik, metabolomik. NBIS har också experter inom systemutveckling och datahantering. NBIS utgör den svenska noden i den europeiska infrastrukturen ELIXIR för biologiska data.

Svensk Nationell Datatjänst

https://snd.gu.se

Svensk Nationell Datatjänst hjälper forskare att bevara, underhålla och dela digitala forskningsdata och databeskrivningar. Vi ser till att forskningsdata enkelt kan hittas, användas och citeras. SND samlar data från alla vetenskapsområden. Vi lagrar existerande och nya forskningsdata på ett säkert och hållbart sätt för framtiden och samarbetar med internationella aktörer.

Svensk Nationell Datatjänst styrs av ett konsortium bestående av nio lärosäten. Tillsammans med ytterligare ett 30-tal lärosäten bildar vi ett omfattande nätverk för att ta tillvara och dela värdefull forskningsdata.